born to fly. wish to fly. need to fly., nataliya velykanova © 2011

Born to fly. Need to fly. Wish to fly, impression sur bâche, 180×800 cm, Nataliya Velykanova © 2011

 

Post Navigation